Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Regulamin reguluje zasady składania i ewidencjonowania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego ROTR, działającej pod adresem internetowym: www.sklep.rotr.pl

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  • ROTR lub Sprzedawcy – rozumie się przez to ROTR Spółdzielnię Mleczarską w Rypinie, ul. Mleczarska 6
    87-500 Rypin, NIP: 892-000-10-31, Regon: 000437435
  • Zamawiającym – rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
  • Sklep internetowy ROTR - rozumie się przez to platformę internetową pod adresem internetowym www.sklep.rotr.pl służący do prezentacji towarów oferowanych przez Sklep oraz składaniu i ewidencjonowaniu Zamówień.
  • Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej
  • Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym ROTR wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
  • Dostawcy – należy przez to rozumieć podaną w Sklepie Internetowym ROTR Pocztę Polską współpracującą ze Sprzedawcą.
  • Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione w Sklepie Internetowym ROTR podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru..
  • Zamówieniu – należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem. Zamówienia składane i ewidencjonowane w Sklepie Internetowym ROTR.

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego ROTRjest dostępne dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:

a. komputer PC;
b. urządzenia mobline;
c. szerokopasmowe łącze internetowe;
d. przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;
e. zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
f. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
g. aktywne konto e-mail

2. Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła) i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznanie się z regulaminem Sklepu Internetowego ROTR.

Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie Internetowym ROTR poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

Login i hasło mają charakter poufny.

3. W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

4. Zamawiający składa Zamówienie w Sklepie Internetowym. Automatycznie zostaje wygenerowane potwierdzenie zamówienia i przesłane na adres mailowy Zamawiającego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę oznaczonego numerem Zamówienia.

7. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
b. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

8. Dokonywanie Zamówień za pomocą Sklepi Internetowego ROTR jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się:

a. w przypadku dostawy Zamówień dokonywanej przez Pocztę Polską – w godzinach określonych przez dostawcę spośród dostępnych godzin dostawy    określonych w Sklepie Internetowym ROTR
b. w przypadku wybrania przez Zamawiającego opcji osobistego odbioru zamówionych Towarów – w siedzibie ROTR Spółdzielni Mleczarskiej w Rypnie (do godziny 16.00).

10. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach związanych z realizacją Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego ROTR jest możliwy:

a. za pośrednictwem e-mail: ewa.laskowska@rotr.pl
b. telefonicznie pod numerem telefonu: 508442874
c. listownie na adres Sprzedawcy:

ROTR Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie

ul. Mleczarska 6
87-500 Rypin
województwo kujawsko-pomorskie
Polska

12. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do dostarczania Towarów bez wad oraz do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia z zastrzeżeniem postanowień pkt. 17. poniżej.

13. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, to jest:

a. faktura VAT
b. informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

15. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

16. Treści umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu technologii Sklepu Internetowego ROTR są przechowywane przez system informatyczny Sklepu Internetowego ROTR przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych przy wykorzystaniu technologii Sklepu Internetowego ROTR przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

17. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia, a Zamawiający ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

18. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

19. Zobowiązania Zamawiającego wynikające z umowy sprzedaży Towaru utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

III. Zasady płatności

1. Aktualnie dostępne formy płatności są określone w Sklepie Internetowym ROTR. Z reguły dostępne formy płatności to:

a. przelew na konto Sprzedawcy wskazane w Zamówieniu,
b. karta kredytowa i karta płatnicza - za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line w Sklepie Internetowym ROTR

2. Towary są sprzedawane w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa( karton trzywarstwowy, opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem).

3. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz Ceny za Towar ponosi Zamawiający, są podawane w Sklepie Internetowym ROTR przy składaniu Zamówienia.

IV. Dostawa

1. Możliwość i formę dostawy Zamówienia (dostawa Pocztą Polską, a także dostępność Towarów wraz z obowiązującymi Zamawiającego Cenami, Zamawiający może sprawdzić w Sklepie Internetowym). Sprzedawca realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. W miejscach zamawiającego po za miejscem siedziby firmy możliwa jest realizacja Zamówienia wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej

2. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem i w wybranych przez niego godzinach dostawy, kosztami związanymi z dodatkową dostawą zostanie obciążony Zamawiający. Jeżeli Zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

3. Przy dostawie Towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru zamówionego Towaru.

4. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę Protokołu Zwrotu.

5. W przypadku znajdującego się wkładu chłodzącego w przesyłce, należy usunąć go do odpadów komunalnych. Wkład chłodzący nie nadaje się do spożycia.

 

V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru dostępny jest na dole strony.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Zamawiający może zwrócić Towar przesyłając go pod następujący adres:

ROTR Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie

ul. Mleczarska 6
87-500 Rypin
województwo kujawsko-pomorskie
Polska

4. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Zamawiający. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia(nie ma możliwości zwrotu w momencie zakupienia produktów w zakładce promocji, w której pokazywane produkty są często ukazane pod względem krótkiego terminu przydatności);
b. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6. W przypadku, gdy Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

7. Sprzedawca zwraca Zamawiającemu należność za odesłany przez Zamawiającego Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania zwracanego Towaru.

8. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy dostępnego na dole strony.

VI. Reklamacja Towaru

1. Reklamacje można składać:

a. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: pr@rotr.pl
b. lub w siedzibie firmy: ROTR Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie, ul. Mleczarska 6, 87-500 Rypin, województwo kujawsko-pomorskie, Polska, pokój nr 18

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną. 

3. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań.

4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym ROTR wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

VIII. Obsługa plików Cookies

Korzystający ze Sklepu Internetowego ROTR wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

IX. Postanowienia końcowe

We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl